หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลหนองขุ่น ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบล
หนองขุ่น
 
 
 
  นายบุญส่ง จิตรจุน  
  นายกเทศมนตรีตำบลหนองขุ่น  
 
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลหนองขุ่น
 
“ เทศบาลตำบลหนองขุ่น เกษตรก้าวหน้า
พัฒนาเศรษฐกิจ ชีวิตพอเพียง ”
 
 
พันธกิจ
 
  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
  ส่งเสริมการศึกษาและนันทนาการ
  ส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม
  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการเพิ่มมูลค่าผลิตผล
ทางการเกษตร
  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบทางเศรษฐกิจ ตลอดจน
กลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน รวมทั้งด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
  ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค
ตลอดจนแหล่งน้ำทางการเกษตรให้อยู่ในสภาพที่ใช้การ
ได้พอเพียงและทั่วถึง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
  การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
ท้องถิ่นให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตลอดจนการเพิ่ม
ช่องทางการตลาด
  ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์การการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
  การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
  การรณรงค์ป้องกันและควบคุมในเรื่องของยาเสพติด
โรคติดต่อ ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกาย
อย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ
  ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
  สงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
  การบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย
  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสงบเรียบร้อยในชุมชน
  ส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์การการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
  สร้างจิตสำนึก ป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม
  ส่งเสริมและพัฒนาธรรมชาติในท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
  ส่งเสริมการวางและการจัดทำผังเมืองรวม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมประชาธิปไตย บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน กระบวนการประชาสังคม ตลอดจนการเพิ่มช่องทางการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน
  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
  การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
 
 
เทศบาลตำบลหนองขุ่น
ยินดีให้บริการประชาชน
ด้วยความเต็มใจ
 
   
  รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
   
คู่มือประชาชน
  แบฟอร์ม เอกสาร
สำหรับติดต่อราชการ
กับหน่วยงาน
 
   
เว็บไซต์เพื่อ
ท้องถิ่นไทย
 
www.naxsolution.com  
 
 
 
 
 
 
 
Link ที่น่าใจ
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-887-6794
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  เทศบาลตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 17120 โทรศัพท์ : 056-410-940 โทรสาร : 056-410-939  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหนองขุ่น  
  จำนวนผู้เข้าชม 2,335,357 เริ่มนับ 17 มี.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10